Informacje prawne

Informacje prawne

© Copyright 2020 Metabowerke GmbH (Metabo)

Warunki użytkowania

Niniejszy biuletyn informacyjny i komunikacyjny opracowano w zakładach Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Uzyskując dostęp użytkownik bez ograniczeń i bez zastrzeżeń akceptuje następujące warunki użytkowania:

Prawa autorskie – wszelkie prawa zastrzeżone.

Udostępnione na tej stronie informacje (tekst, ilustracje, grafiki, animacje, obiekty medialne i ich rozmieszczenie) są chronione prawem autorskim i innymi przepisami o ochronie.

Bez zgody firmy Metabo nie wolno kopiować, zmieniać ani udostępniać zawartości tych stron osobom trzecim do celów komercyjnych. W szczególności niedozwolone jest kopiowanie, tłumaczenie, zapisywanie do pamięci i przetwarzanie w innych mediach elektronicznych.

Niektóre strony zawierają ilustracje, teksty lub obiekty medialne chronione przez prawa autorskie osób trzecich. Na przykład:

Apple, the Apple logo and the App Store Badge are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Marki

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki firmowe na stronie internetowej Metabo są chronione prawem o ochronie znaków towarowych. Dotyczy to szczególnie marki Metabo, logo marki, firmy i innych emblematów. Użyte na niniejszych stronach marki i elementy wzornicze stanowią własność intelektualną Metabowerke GmbH, Niemcy.

Wykluczenie odpowiedzialności

Zawarte na niniejszej stronie internetowej informacje opracowano z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy gwarantować bezbłędności ani dokładności udostępnionych informacji.

Dlatego Metabo wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio albo pośrednio z wykorzystania informacji znajdujących się na niniejszej stronie.

Metabo odpowiada za szkody wynikłe z korzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej, tylko jeżeli zostały one spowodowane umyślnie albo przez rażące niedbalstwo.

Jeżeli druga strona jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, a szkody powstały w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Metabo ograniczona jest do typowych, przewidywalnych szkód, o ile nie miało miejsca działanie umyślne albo zaniedbanie ze strony organów sprzedawcy albo jeżeli w sposób zawiniony nie naruszono istotnych zobowiązań wynikających z umowy. Nie narusza to odpowiedzialności Metabo za produkt wadliwy oraz z tytułu zapewnienia gwarancji. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania również w przypadku śmierci, obrażeń ciała oraz rozstroju zdrowia.

Strona internetowa zawiera powiązania z ofertami osób trzecich poprzez hiperłącza. Metabo nie ma wpływu na treść tych ofert, dlatego nie może za nie ręczyć.

W przypadku stwierdzenia przez nas albo zwrócenia nam uwagi przez innych, że hiperłącze prowadzi do stron z nielegalnymi treściami, w miarę możliwości zlikwidujemy to hiperłącze.

Obowiązywanie

Warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wykluczeniem prawa handlowego ONZ. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących strony internetowej jest sąd w Nürtingen.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania jest albo miałoby się stać nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Wskazówki dotyczące ustawowej ochrony danych

Wskazówki dotyczące ochrony danych znajdują się w naszych informacjach na temat ochrony danych