Informacje prawne

Informacje prawne

© Copyright 2019 Metabowerke GmbH (Metabo)

Warunki użytkowania


Niniejszy biuletyn informacyjny i komunikacyjny opracowano w zakładach Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Uzyskując dostęp użytkownik bez ograniczeń i bez zastrzeżeń akceptuje następujące warunki użytkowania:

Prawa autorskie – wszelkie prawa zastrzeżone.


Udostępnione na tej stronie informacje (tekst, ilustracje, grafiki, animacje, obiekty medialne i ich rozmieszczenie) są chronione prawem autorskim i innymi przepisami o ochronie.

Bez zgody firmy Metabo nie wolno kopiować, zmieniać ani udostępniać zawartości tych stron osobom trzecim do celów komercyjnych. W szczególności niedozwolone jest kopiowanie, tłumaczenie, zapisywanie do pamięci i przetwarzanie w innych mediach elektronicznych.

Niektóre strony zawierają ilustracje, teksty lub obiekty medialne chronione przez prawa autorskie osób trzecich.

Marki

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki firmowe na stronie internetowej Metabo są chronione prawem o ochronie znaków towarowych. Dotyczy to szczególnie marki Metabo, logo marki, firmy i innych emblematów. Użyte na niniejszych stronach marki i elementy wzornicze stanowią własność intelektualną Metabowerke GmbH, Niemcy.

Wykluczenie odpowiedzialności


Zawarte na niniejszej stronie internetowej informacje opracowano z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy gwarantować bezbłędności ani dokładności udostępnionych informacji.

Dlatego Metabo wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody wynikłe bezpośrednio albo pośrednio z wykorzystania informacji znajdujących się na niniejszej stronie.

Metabo odpowiada za szkody wynikłe z korzystania informacji zawartych na tej stronie internetowej, tylko jeżeli zostały one spowodowane umyślnie albo przez rażące niedbalstwo.

Jeżeli druga strona jest kupcem w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, a szkody powstały w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Metabo ograniczona jest do typowych, przewidywalnych szkód, o ile nie miało miejsca działanie umyślne albo zaniedbanie ze strony organów sprzedawcy albo jeżeli w sposób zawiniony nie naruszono istotnych zobowiązań wynikających z umowy. Nie narusza to odpowiedzialności Metabo za produkt wadliwy oraz z tytułu zapewnienia gwarancji. Niniejsze ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania również w przypadku śmierci, obrażeń ciała oraz rozstroju zdrowia.

Strona internetowa zawiera powiązania z ofertami osób trzecich poprzez hiperłącza. Metabo nie ma wpływu na treść tych ofert, dlatego nie może za nie ręczyć.

W przypadku stwierdzenia przez nas albo zwrócenia nam uwagi przez innych, że hiperłącze prowadzi do stron z nielegalnymi treściami, w miarę możliwości zlikwidujemy to hiperłącze.

Obowiązywanie


Warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu z wykluczeniem prawa handlowego ONZ. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących strony internetowej jest sąd w Nürtingen.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania jest albo miałoby się stać nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Wskazówki dotyczące ustawowej ochrony danych

Wskazówki dotyczące ochrony danych znajdują się w naszych informacjach na temat ochrony danych